domingo, 31 de mayo de 2015

Una relació molt estreta

Una recerca liderada per la Universitat de Granada  ha demostrat que existeix una relació entre l'exposició a nivells alts de certs contaminants orgànics persistents  en les persones obeses i el seu risc de desenvolupar hipertensió , independentment de l'edat i el consum de tabac o alcohol.

En l'estudi van participar voluntàriament més de 300 pacients que durant els anys 2003 i 2004 anaven a ser operats. Amb les seues mostres de de sang i grassa es va analitzar l'exposició acumulada a contaminants orgànics persistents (COPs).

10 anys després, els resultats van demostrar que els COPs  associats amb la hipertensió inclouen l’hexaclorobenzè , un antic fungicida que s'allibera en processos industrials i  bifenils policlorats, emprats en diverses aplicacions industrials com a transformadors elèctrics.
Encara que l’ús d'aquests compostos està actualment prohibit a Espanya, la població d'estudi presentava residus en el seu organisme per l'alta resistència a la degradació.

Aquest estudi ajuda a conèixer millor la possible relació entre contaminació ambiental i la incidència de malalties cròniques, especialment les relacionades amb les malalties cardiovasculars, ja que la hipertensió esta considerada com un factor de risc important d'aquestes malalties.

Noticia original

Noticies relacionades:
-Claus contra la hipertensió 
-Vacuna per controlar la hipertensió

Vídeo:

No hay comentarios:

Publicar un comentario