miércoles, 19 de noviembre de 2014

Nova tecnologia per a la separació de gasos mitjançant membranes.

Les membranes de compostos ultrafins o nanolámines són nanoestructures de dos dimensions que tenen un gran potencial com a components funcionals en camps com l'optoelectrònica, l'emmagatzemament d'energia i la separació de gasos. L'ocupació de compostos metal·logènics altament porosos en la preparació de les nanoláminas podria ampliar l'abast de la seua funcionalitat. La nanolámina de compostos metal·logènics s'ha incorporat en una matriu polimèrica. Els MOF són compostos amb presència d'enllaços entre àtoms de metall i molècules orgàniques amb nombroses aplicacions industrials. No obstant això, sintetitzar MOF en forma de nanolámines autosuportades resulta encara complicat.

L'ús de membranes per a la separació de gasos presenta una sèrie d'avantatges enfront d'altres tecnologies alternatives, com la destil·lació criogènica, condensació o absorció amb amines, que requereixen generalment un canvi de fase de gas a líquid de la mescla de gasos que es vol separar i que suposa un cost energètic addicional molt important.


A més, l'ús de membranes per a separació de gasos permet construir unitats més xicotet que el d'un altre tipus d'instal·lacions, com les d'extracció amb làmines, per la qual cosa el seu impacte ambiental és també menor.
No hay comentarios:

Publicar un comentario